اخبار

۵ مرحله اصلی مدیریت پروژه

۵ مرحله اصلی مدیریت پروژه جدید

مدیریت پروژه در حوزه های مختلف از آغاز تا اتمام را میتوان به پنج مرحله کلی تقسیم کرد. شناسایی و درک ایده اولیه و موضوع پروژه مرحله نخست و اتمام پروژه مرحله نهایی است.

ادامه مطلب

ساختار شکست کار یا پروژه چیست؟

ساختار شکست کار در مدیریت پروژه، ابزاری برای مشخص کردن و طبقه‌بندی اجزای کاری می‌باشد به صورتی که به سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه کمک می‌کند.

ادامه مطلب